Ødelagte ådale hjælpes

Naturen i de danske ådale er ødelagt mange steder. Det skal vi ændre, fordi ådalene rummer et stort potentiale for naturforbedringer for biodiversiteten. I en nordjysk ådal ved Rold Skov er Naturfonden i gang med at sikre mere vild natur til gavn for biodiversitet og klima.

Foto:

Udgivet

Naturfonden har gennemført naturforbedringer i flere af de danske ådale. Nu er der taget endnu et skridt i Naturfondens naturområde Engene ved Villestrup Å lige syd for Rold Skov. Her har Naturfonden nu købt 13 ha, som lægges til de 75 ha, som blev sikret i 2020. Det udvider det samlede naturområde til i alt 88 ha.

”Det betyder, at vi nu kan genoprette endnu flere levesteder til gavn for biodiversitet og klima. Det bringer os samtidig tættere på at skabe et endnu større, sammenhængende naturområde i ådalen, ” siger Flemming Nielsen, direktør i Naturfonden.

I løbet af foråret går Naturfonden i gang med at genoprette naturen sammen med Mariagerfjord Kommune. Det betyder blandt andet, at kildevæld vil flyde frit igen, og at der bliver endnu flere naturlige levesteder til vilde orkideer, sjældne sommerfugle, isfugl og odder.

De nye arealer er sikret af Naturfondens faste støtter, Naturbeskyttere, og private virksomheder, som har doneret penge til jordkøb. Det gælder blandt andre GreenSpeak og Naturfrisk.

Visionen er endnu mere god natur

Engene ved Villestrup Å vil med sine 88 ha genoprettet natur gøre en vigtig forskel for de dyr og planter, der får ødelagte levesteder tilbage. Men Naturfondens mål er, at naturområdet med tiden vokser til op mod 400 ha.

Det kan blandt andet betyde genslyngning af Villestrup Å. Den blev for år tilbage udrettet til en mere eller mindre snorlige å eller kanal for bedre at kunne dyrke jorden i ådalen. Planerne kan blive til noget, hvis flere af områdets mange lodsejere med tiden vil bidrage med jord.

Danske ådale er ødelagt

Engang var naturen i ådalene mere sammenhængende, vådere og mere varieret med artsrige enge, moser og kildevæld. Sådan er det ikke længere. I flere ådale er åerne for længst rettet ud og engene drænet og opdyrket. Det konkluderer Biodiversitetsrådet i sin første rapport. Biodiversitetsrådet er etableret af Folketinget og rådgiver regering og Folketing om natur og biodiversitet.

Rådet fremhæver de danske ådale som særligt oplagte at genoprette for at hjælpe den pressede biodiversitet.

Fakta om Engene ved Villestrup Å

I løbet af foråret 2023 går Naturfonden og Mariagerfjord Kommune i gang med at genoprette Engene ved Villestrup Å, som flere steder har været opdyrket.

Når naturen er genoprettet, kan alle opleve områdets kildevæld med rislende, klart vand, der pibler op fra jorden.

Vandet giver liv til blomstrende orkidéer og flere andre vilde planter. Det betyder flere sommerfugle og andre insekter, og dermed også mere mad til fugle og andre dyr.

Genopretningen giver bedre vilkår til planter som orkidéerne maj-gøgeurt, plettet gøgeurt og sump-hullæbe, engblomme, den kødædende vibefedt og den truede afbidt høgeskæg.

Sommerfuglearter, som f.eks. violetrandet ildfugl, vil få bedre vilkår. Det samme gælder odder og isfugl.

Klimaet kan skånes for op mod 600 tons CO2, når vandet flyder igen, viser de foreløbige undersøgelser.

 

Biodiversitetsrådet anbefaler særligt at genoprette naturen i de danske ådale.

Naturen på overgangen mellem land og ferskvand bør forbedres og forøges, bl.a. ved at sikre beskyttet og sammenhængende natur i ådalene og ved genopretning af naturen i drænede enge, moser og søer.

En bed­re beskyttelse samt genopretning af naturen med udgangspunkt i ådalene har et stort po­tentiale i forhold til bevarelse af biodiversitet i både terrestriske og ferske økosystemer.

Genslyngning af åer og ophør af dræning i de tilstødende lavtliggende arealer vil fremme og bevare biodiversiteten i åerne og de omkringlig­gende fugtige og våde naturtyper med skiftende grundvandsstand og naturlige oversvømmelser.

Samlet set kan der på denne måde genoprettes naturlige landskaber med levesteder til et meget bredt ud­snit af den danske biodiversitet.

Ådalene vil (således) kunne bidrage markant til både (EU’s. red.) 30 %-målet for beskyttelse og 10%-målet for streng beskyttelse.

Indsatsen i ådalene vil også give en gevinst i for­hold til klimatilpasning ved at fungere som buf­ferzoner for oversvømmelser i tilfælde af ekstre­me nedbørshændelser.

Store og små ådale udgør et areal på 8.500 km2 (uden at medregne skråningerne), svarende til 20 % af Danmarks areal.


Skriv et svar


Skoven der har fået vokseværk

04. okt. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Havet rundt om Danmark er fyldt med plankton, ikke mikroplast

11. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Ulve angreb husdyr i 32 tilfælde i 2022

10. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Skarven er i tilbagegang i Danmark

08. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Fugleglade turister får sikret attraktivt kiggespot

28. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Minister til kamp mod spøgelsesnet

25. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Sidst set i 1971: Sjælden bi fundet i Gribskov

23. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

UNESCO verdensarv i de nordsjællandske skove opgraderes

21. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig
Naturavisens nyhedsbrev