Nyt stort naturområde under vand skal hjælpe klimaet

Naturstyrelsen har netop realiseret det hidtil største statslige lavbundsprojekt ved Øbjerg i Tønder Kommune. Projektet er en gevinst for både klima, miljø og natur.

Foto:

Af

Udgivet

De fleste steder er de danske landmænd ved at være færdige med forårsarbejdet, hvor markerne er pløjet og sået til. Men på et 212 hektar stort område ved Øbjerg tæt på Arrild i Tønder Kommune har traktorer med plov og såmaskine i de seneste uger været erstattet med gravemaskine og dumpervogn.

Her har Naturstyrelsen været i gang med at lukke dræn og grøfter, da området ved Øbjerg ikke længere skal dyrkes. Det betyder, at græsmarkerne hurtigt bliver vådere, og en række vilde planter og dyr vil efterhånden indfinde sig.

Årsagen til at projektet gennemføres skal dog findes i en af de usynlige effekter, som projektet har på klimaet og miljøet.

I projektområdet er jorden tørvejord, og når tørv nedbrydes, så frigiver det CO2. Når man stopper dræningen af området, bliver området vådt, og så stopper nedbrydningen af tørven og dermed udledning af CO2. Som følge deraf bidrager projektet til at nå regeringens mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70% frem mod 2030.

Projektet reducerer også udvaskningen af kvælstof til Vadehavet, både fra selve området og fra oplandet. Det gavner vandmiljøet og de organismer, der lever her.

Uundværligt samarbejde med lodsejerne

Lavbundsprojektet er bl.a. finansieret som en del af EU’s Landdistriktsprogram og bygger på et godt samarbejde med de lokale lodsejere.

– Projektet, der er et af de største lavbundsprojekter, der er realiseret til dato, må betegnes som en stor succes. Et lavbundsprojekt kommer aldrig fra plan til virkelighed uden et godt samarbejde med både tekniske rådgivere, entreprenør, lodsejere og kommunen, og det har været realiteten her ved Øbjerg fra start til slut, siger Bent Rasmussen, skovrider i Naturstyrelsen.

De berørte arealer i projektet er permanent udtaget af drift, hvilket vil sige, at der fremover ikke sker jordbehandling, gødskning og sprøjtning. Lodsejerne har derfor modtaget en kompensation for de tabte indtægter.

Fakta om lavbundsprojektet ved Øbjerg:

Lavbundsprojektet ved Øbjerg er et projekt under EU´s Landdistriktsprogram, projektarealet er på 212 hektar og det hidtil største statslige lavbundsprojekt.

Anlægsarbejdet er netop afsluttet og har bl.a. bestået i lukning af dræn og grøfter, etablering af tærskler i mindre vandløb og hævning af adgangsveje til vindmøllerne i området.

Målet er, at jorden er vandmættet eller oversvømmet i vinterhalvåret, så tørveholdigt jord ikke nedbrydes, og at der sker en omsætning af næringsstoffer fra oplandet.

Projektet reducerer udledningen af CO2 ækvivalenter med ca. 3.400 ton per år. Kvælstofreduktionen er på ca. 1,4 ton N per år. 


Skriv et svar


Skoven der har fået vokseværk

04. okt. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Havet rundt om Danmark er fyldt med plankton, ikke mikroplast

11. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Ulve angreb husdyr i 32 tilfælde i 2022

10. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Skarven er i tilbagegang i Danmark

08. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Fugleglade turister får sikret attraktivt kiggespot

28. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Minister til kamp mod spøgelsesnet

25. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Sidst set i 1971: Sjælden bi fundet i Gribskov

23. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

UNESCO verdensarv i de nordsjællandske skove opgraderes

21. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig
Naturavisens nyhedsbrev