Modernisering af Jupiter-databasen og nye simulerede grundvandsdata

Som en del af regeringens netop lancerede digitaliseringsstrategi skal De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) styrke Danmarks nationale undergrundsdatabase Jupiter samt udvikle simulerede grundvandsdata til klimatilpasning og varsling af oversvømmelser.

Foto:

Udgivet

Flere data, bedre data og lettere adgang til data om undergrunden for borgere, kommuner, regioner og virksomheder. Det er nogle af hovedelementerne i det gennemgribende løft af GEUS’ Jupiter-database, som Miljøstyrelsen igangsætter som led i regeringens digitaliseringsstrategi, som er blevet offentliggjort 5. maj 2022.

De væsentligste oplysninger om Danmarks undergrund er samlet i Jupiter, der er GEUS’ landsdækkende database for data om geologi, grundvand, drikkevand, råstoffer, miljø og geoteknik. Databasen er offentligt tilgængelig, og data er gratis.

GEUS er Danmarks geologiske datacenter, og Jupiter-databasens historie går helt tilbage til 1926.

– Det er glædeligt, at en modernisering af Jupiter-databasen indgår i regeringens digitaliseringsstrategi. Databasen er et vigtigt værktøj for vores drikkevandsforsyning, og samtidig er adgang til data om undergrunden afgørende for udviklingen af infrastruktur, klimatilpasning, CO2-lagring og grøn energi som geotermi, siger statsgeolog for Geologisk Datacenter ved GEUS Mikael Pedersen.

Lettere adgang til data

GEUS’ modernisering af Jupiter-databasen skal resultere i bedre og automatiserede rutiner til kvalitetssikring samt lettere informationssøgning, som i sidste ende kan effektivisere opgaver som løses i det offentlige. Det forventes samtidig, at der vil være besparelser at hente, når lokale aktører kan finde velbeskrevne boringer, frem for at bore nye.

En vigtig del af styrkelsen af Jupiter bliver at målrette databasen til de enkelte målgrupper, så de får lettere adgang til data. Et andet vigtigt element bliver øget adgang til overfladenære grundvandsdata, som er vigtige i forbindelse med klimatilpasningsprojekter.

Modelberegninger til klimatilpasning

GEUS bidrager desuden til andre initiativer i digitaliseringsstrategien, hvor der er brug for simulerede grundvandsdata til klimatilpasning og varsling af oversvømmelser.

Hydrologerne ved GEUS har tidligere leveret landsdækkende modelberegninger af dybden til terrænnært grundvand, vandføring i vandløb og jordens vandindhold for både fortid og fremtid, der indgår i HIPdata.dk og KAMP.

Det næste bliver, at GEUS udvikler dagligt opdaterede modelberegninger, der viser dybden til terrænnært grundvand, jordens vandindhold og vandføring i vandløb for de kommende 5-10 dage. Dette er nemlig et efterspurgt værktøj i arbejdet med at forebygge oversvømmelser samt sikre bæredygtig vandforsyning og forvaltning af vandløb og naturområder. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering koordinerer denne indsats.

Varsling af oversvømmelser

GEUS’ Nationale Vandressource Model (DK-modellen) skal desuden videreudvikles, så den kan levere data om vandføring og grundvand til DMI’s fremtidige varsling af oversvømmelser i Danmark. DK-Modellen dækker hele landet med ca. 20.000 km vandløb og 40.000 vandløbsberegningspunkter og repræsenterer hele det hydrologiske kredsløb og vandets strømning i vandløb og grundvand, fra det falder som nedbør til det ender i havet.

Særligt beskriver DK-Modellen interaktionen mellem grundvand og overfladevand, som er væsentlig for en lang række udfordringer med oversvømmelser i Danmark, der ofte er relateret til vedvarende regn og højtstående grundvand i ådalene og dermed lav bufferkapacitet ved yderligere nedbør.

DK-modellen skal bidrage til varslingen af oversvømmelser med data om vandføring og grundvand samt beregne, hvordan nuværende og varslede tilstande er i forhold til normale og ekstreme tilstande. Herudover skal DK-modellen flere gange dagligt modtage vejrobservationer og -prognoser og på den baggrund simulere det hydrologiske system for de kommende dage og uger.

Jupiter er GEUS’ landsdækkende database for data om geologi, grundvand, drikkevand, råstoffer, miljø og geoteknik. Databasen er den nationale database på området og indgår i Danmarks Miljøportal. Databasen er offentligt tilgængelig, og data er gratis.

Jupiter-databasen indeholder informationer om mere end 418.000 boringer med oplysninger om blandt andet:

Teknisk opbygning af boringen, geografisk placering, administrative oplysninger, geologisk beskrivelse, vandstandspejlinger, grundvandskemiske prøver og analyser.

Hertil er der i Jupiter-databasen informationer om mere end 35.000 vandindvindingsanlæg (vandværker, markvandingsanlæg m.v.) med blandt andet:

Administrative oplysninger, drikkevandskemiske prøver og analyser, oppumpede vandmængder, tilladelser til vandindvinding

Gå på opdagelse i Jupiter her.


Skriv et svar


Skoven der har fået vokseværk

04. okt. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Havet rundt om Danmark er fyldt med plankton, ikke mikroplast

11. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Ulve angreb husdyr i 32 tilfælde i 2022

10. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Skarven er i tilbagegang i Danmark

08. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Fugleglade turister får sikret attraktivt kiggespot

28. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Minister til kamp mod spøgelsesnet

25. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Sidst set i 1971: Sjælden bi fundet i Gribskov

23. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

UNESCO verdensarv i de nordsjællandske skove opgraderes

21. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig
Naturavisens nyhedsbrev