Enge og strandenge må ikke længere dyrkes

Fremover er det ikke længere tilladt at pløje, sprøjte og gødske såkaldt § 3-beskyttet natur – også selvom det tidligere har været praktiseret. Miljøstyrelsen kan give dispensation til særligt hårdt ramte landbrugsbedrifter.

Foto:

Af

Udgivet

Nu skal intensiv landbrugsdrift stoppe på alle arealer, der beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.

De nye regler i naturbeskyttelsesloven har især betydning for beskyttede enge og strandenge. En del af disse har det nemlig hidtil været tilladt at dyrke intensivt til trods for deres status som beskyttet natur.

Når ændringen træder i kraft 1. juli 2022, må der fremover kun være ekstensiv drift med fx høslæt og græsning på § 3-arealerne.

– Når den intensive landbrugsdrift stopper, forventer vi at se nye arter rykke ind. Områderne har tidligere været naturenge og strandenge, så det er områder, der har vist et stort potentiale. Mange af vores sjældne og trængte planter, insekter, padder og fugle er knyttet til de våde enge, og de vil på sigt få flere levesteder, siger kontorchef Helle Pilsgaard fra Miljøstyrelsen.

Der er registreret ca. 107.000 hektar eng og cirka ca. 40.000 hektar strandeng i Danmark. Cirka 37.000 hektar eng og strandeng har været intensivt dyrket og fx pløjet, sprøjtet eller gødsket.

Artikel fortsætter under billedet

Dispensation i særlige tilfælde

Landmænd med mange dyrkede §3-enge, eller hvor driften af engene har en særlig stor betydning for økonomien kan søge om dispensation til fortsat drift, eller man kan søge om erstatning.

Miljøstyrelsen vurderer i disse tilfælde, om en bedrift er såkaldt atypisk hårdt ramt. Afgørelsen om erstatningens størrelse kan påklages til Taksationskommissionen. Man kan ikke klage over afgørelser om dispensation til fortsat drift.

Miljøstyrelsen har lavet en digital ansøgningsformular, der sikrer, at alle relevante oplysninger indgår i hver ansøgning. Landmænd som mener, at deres bedrift bliver atypisk hårdt ramt af de nye regler kan via denne ansøge om enten dispensation eller erstatning.

Læs mere om det nye forbud

Fakta om naturbeskyttelsesloven

Cirka 440.000 hektar eller cirka 10 procent af Danmarks areal består af søe r, heder, moser, enge, strandenge og overdrev, der er omfattet af reglerne i naturbeskyttelseslovens § 3. Til sammenligning er det samlede landbrugsareal i Danmark på cirka 2,6 mio. hektar svarende til 61 procent af landarealet.

Reglerne i § 3 betyder, at det ikke er tilladt at ændre tilstanden af de beskyttede naturtyper. Men landbrugsdrift som pløjning og gødskning var førhen tilladt på § 3-arealer, når landmanden kunne dokumentere, at en sådan landbrugsdrift var en tilbagevendende, normal praksis inden arealerne blev omfattet af beskyttelsen i § 3. Dette forhold ændres nu, så al intensiv drift skal stoppe på § 3-registreret natur.

Læs lov om ændring af naturbeskyttelsesloven:

 

Læs Naturbeskyttelsesloven


Skriv et svar


Skoven der har fået vokseværk

04. okt. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Havet rundt om Danmark er fyldt med plankton, ikke mikroplast

11. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Ulve angreb husdyr i 32 tilfælde i 2022

10. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Skarven er i tilbagegang i Danmark

08. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Fugleglade turister får sikret attraktivt kiggespot

28. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Minister til kamp mod spøgelsesnet

25. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Sidst set i 1971: Sjælden bi fundet i Gribskov

23. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

UNESCO verdensarv i de nordsjællandske skove opgraderes

21. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig
Naturavisens nyhedsbrev